Aktualności


..:: 06.08.2013 ::..

Zapytanie ofertowe nr 1/2013

 dotyczy wykonania  elewacji  zewnętrznej ściany

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe


 

..:: 21.02.2013 ::..

OGŁOSZENIE dotyczące składania rocznych zeznań podatkowych drogą elektroniczną

 

Cech Rzemiosł Różnych w Radomiu zaprasza rzemieślników zrzeszonych w naszym Cechu na bezpłatne spotkanie informacyjne, dotyczące składania rocznych zeznań podatkowych drogą elektroniczną.

Spotkanie poprowadzą pracownicy II Urzędu Skarbowego w Radomiu, na którym przybliżą zasady przekazywania rocznych zeznań, deklaracji, informacji, a także przedstawią najważniejsze informacje na temat odliczeń w zeznaniach podatkowych.
Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Cechu w dniu 05 marca 2013r. o godz. 10.00, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Z poważaniem
Zarząd Cechu


 

..:: 12.06.2012 ::..

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie: „Udrożnienie  drenażu,  wykonanie  nowej  instalacji  drenażowej,  naprawa  posadzek piwnic  w  budynku  przy  ul. Kilińskiego 15/17”

 

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu


 

 

..:: 04.06.2012 ::..

UWAGA - LOKALE DO WYNAJĘCIA

 

Atrakcyjny lokal w centrum miasta, z przeznaczeniem na bank (po Banku AIG) lub inną działalność, o powierzchni 160m2

 

- oddzielna klatka schodowa

- wejście od ulicy Kilińskiego

- z możliwością  podziału.


Dostępne w ofercie również lokale o pow. 
71m2,  9,5m232m26,5m2

 

Kontakt: tel. 48/ 36 211 01, 724 504 781

e-mail: crr1@poczta.onet.pl

 


 

..:: 04.06.2012 ::..

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

,,Udrożnienie  drenażu,  wykonanie  nowej  instalacji  drenażowej,  naprawa  posadzek piwnic  w  budynku  przy  ul. Kilińskiego 15/17”

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


 

..:: 05.08.2011 ::..

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie: „Wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji i więźby dachowej zabytkowego budynku Domu Rzemiosła, przy ul. Kilińskiego 15/17, nr rej. zabytku 434/A/90”.

 

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 

..:: 03.08.2011 ::..

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie: „Wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji i więźby dachowej zabytkowego budynku Domu Rzemiosła, przy ul. Kilińskiego 15/17, nr rej. zabytku 434/A/90”.

 

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu


 

..:: 21.07.2011 ::..

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

na zadanie : ,, Wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji i więźby dachowej zabytkowego budynku Domu Rzemiosła, przy ul. Kilińskiego 15/17, nr rej. zabytku 434/A/90”

 

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Wytyczne konserwatorskie

 


 

..:: 27.10.2010 ::..

 

Cech Rzemiosł Różnych w Radomiu dysponuje atrakcyjnymi lokalami do wynajęcia z przeznaczeniem na:

- Bank (wszelkie zabezpieczenia - lokal po banku),

- gabinety lekarskie,

- biura,

- inną działalność.

Cena od 20 zł za m2 w zależności od rodzaju lokalu, z możliwością negocjacji.

Atrakcyjne usytuowanie - Centrum miasta.

 

Kontakt: tel. 48/ 36 211 01, 724 504 781

e-mail: crr1@poczta.onet.pl

 


 

..:: 12.10.2010 ::..

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Cech Rzemiosł Różnych w Radomiu, ul. Kilińskiego 15/17, ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na roboty budowlane:

1. Przedmiotem przetargu jest demontaż płyt marmurowych z elewacji budynku - Nowy Dom Rzemiosła, usytuowanego  w Radomiu przy ul.Kilińskiego 15 / 17.

 

2. Zakres robót objętych przetargiem.

- zdjęcie płyt marmurowych ( ostrożnie )

- obcięcie kotew.

- wykonanie czasowych podokienników odwiezienie i złożenie materiałów z rozbiórki w wyznaczone miejsce ok. 20 km od Radomia.

 

3. Wymagany termin zakończenia robót   20. XII.2010 r

 

4. Oferty należy składać w kopertach zalakowanych w Biurze Cechu Rzemiosł Różnych w Radomiu, ul. Kilińskiego 15/17, pok. 110,

  w   terminie do dnia 28 października 2010r, do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.X.2010 godz.12.30

 

5. Kryterium wyboru oferty: 80% cena , 20% termin wykonania.

 

6. Wymagane dokumenty, jakie powinien przedłożyć oferent;

- oferta cenowa zawierająca ceny brutto, wyrażoną cyfrowo i słownie

- wpis do ewidencji działalności gospodarczej, lub wyciąg z  KRS (aktualne )

- wykaz robót zrealizowanych podobnych wielkością i zakresem,

- przynajmniej jedna robota z referencjami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie i w terminie.

- złożyć pisemną akceptację treści wzoru umowy (do odebrania w biurze Cechu) przygotowanej przez zamawiającego , która podpisana zostanie po rozstrzygnięciu przetargu. Odmowa podpisania umowy o zaakceptowanej treści, powoduje przepadek wadium  wpłaconego przez wybranego oferenta,

- kserokopia uprawnień budowlanych,

- zaświadczenie o nie zaleganiu składek ZUS, oraz z urzędu skarbowego,

 - uiszczenie wadium  w wysokości 2.000,- ( dwa tysiące zł ) na niżej wskazany nr konta :

Bank spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu

21911500020011000016290001

 

7. Uiszczone wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone wszystkim wykonawcom po wyborze ofert, zaś Wykonawcy którego oferta   zostanie wybrana, dopiero po podpisaniu umowy.

W przypadku odmowy podpisania umowy, ulega ono zatrzymaniu przez zamawiającego.

 

8. Oferta złożona  po wyżej podanym terminie , nie będzie  uwzględniona przy wyborze.

 

9. Wykonawca może wprowadzić zmiany, lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

 

10. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami z ramienia zamawiającego są :

Bernadeta Stanik - K-k Biura Cechu tel. 48/36-211-01, kom 724 504 781

Wojciechowski Stanisław K-k Administracyjny tel. 48/36-211- 01, kom 792711570

 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo  unieważnienia przetargu bez podania  przyczyny.

 

Ogłoszenie do pobrania w formacie pdf

 


 

..:: 30.09.2009 ::..

Cech Rzemiosł Różnych w Radomiu organizuje kursy:

- pedagogiczne dla mistrzów i instruktorów praktycznej nauki zawodu,

- czeladnicze w branży fryzjer, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz - lakiernik,

- BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

 

UWAGA - NOWOŚĆ !!!

Kursy udzielania I pomocy, wynikające z nowych przepisów kodeksu pracy ! obowiązujące każdego pracodawcę !

Koszt kursu tylko 150 zł.

Zapraszamy

Cech Rzemiosł Różnych Radom, ul. Kilińskiego 15/17, I piętro

tel. 048 36-211-01

 


 

..:: 20.04.2009 ::..

W dniu 19 kwietnia 2009 roku odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 100 – Lecia Domu Rzemiosła i Święta Rzemiosła w Radomiu. Organizatorami święta byli ; Cech Rzemiosł Różnych i Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu.

Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pocztów sztandarowych przy Budynku Domu Rzemiosła przy ul. Kilińskiego 15/17.

Następnie Starszyzna Cechowa , Starszyzna Izby Rzemieślniczej, oraz Prezydent miasta Radomia i zaproszeni goście, złożyli kwiaty pod pomnikiem Jana Kilińskiego. Następnie korowód wyruszył w kierunku

ul. Żeromskiego, gdzie przed grobem nieznanego żołnierza usytuowanym przy kościele garnizonowym, zostały złożone kwiaty.

Następnie uczestnicy przemarszu wyruszyli ul. Żeromskiego do pl. Kazimierza, ul. Reja, Rondo Ks, Kotlarza, do ul. Limanowskiego, Staromiejską do Kościoła św. Wacława.

Uroczysta msza św. w intencji rzemiosła, została odprawiona o godz. 11.30 w kościele św. Wacława. Mszy św. przewodniczył kapelan rzemiosła ks. Andrzej Zarzycki - proboszcz tamtejszej parafii, w koncelebrze brali udział: były długoletni ( 13 Lat ) kapelan rzemiosła ks. Waldemar Gula, oraz ojciec Michał Rapa z klasztoru Ojców bernardynów, zaprzyjaźniony z rzemiosłem. Mszę św. uświetniła orkiestra wojskowa .

W darze Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu ufundowała naczynia służące udzielania komunii św. chorym oraz krzyż służący do adoracji w okresie wielkopostnym. Cech Rzemiosł Różnych w Radomiu ufundował, biały ornat służący do sprawowania mszy św.

Na zakończenie mszy św. zostało poświęcone berło tzw. buzdygan, jako symbol władzy Starszego Cechu, zakupione przez Cech Rzemiosł Różnych w Radomiu. Następnie Prezes Zarządu podziękował księżom za sprawowanie mszy św. pocztom sztandarowym, oraz wszystkim uczestnikom za udział w uroczystości. Po mszy św. wyruszył korowód do resursy obywatelskiej gdzie, odbyła się uroczysta akademia.

Podczas uroczystej akademii wręczono odznaczenia i dyplomy rzemieślnikom za szkolenie uczniów oraz za pracę na rzecz rzemiosła.

Najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym został uhonorowany Prezes Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Radomiu - Starszy Cechu Tadeusz Duda , któremu wręczono „Szablę im Jana Kilińskiego”.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście , władze miasta i gospodarze uroczystości. Na zakończenie wystąpił zespół ze szkoły muzycznej i z Młodzieżowego Domu Kultury w Radomiu uświetniając swoim programem artystycznym.

Z okazji tej uroczystości została wydana pamiątkowa publikacja .

 

Oto pamiątkowe zdjęcia z tych obchodów.

 


 

..:: 25.03.2009 ::..

Na imienne zaproszenie niemieckich partnerów delegacja z Cechu Rzemiosł Różnych wraz z przedstawicielami Zespołu Szkół Samochodowych, udali się do Holzminden z rewizytą w dniach od 19 - 24 marca 2009 roku. W programie było m.in. zwiedzanie szkoły wielozawodowej, min. branża motoryzacyjna, budowlana gastronomiczna, uczestniczenie w świecie rzemiosła, zwiedzanie zakładów o zasięgu europejskim i światowym, wymiana doświadczeń w procesie kształcenia uczniów.

Delegacja z Polski spotkała się z bardzo miłym przyjęciem ze strony partnerów niemieckich.

Galeria z wizyty przedstawicieli z Cechu Rzemiosł Różnych i ze szkoły samochodowej w Niemczech.

 


 

..:: 10.02.2009 ::..

Zabawa choinkowa dla dzieci rzemieślników 08 luty 2009.

Zdjęcia pamiątkowe.

 


 

..:: 30.11.2008 ::..

Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom, Cech Rzemiosł Różnych w Radomiu podjął współpracę  z Zespołem Szkół Samochodowych i w wyniku tej współpracy zostali zaproszeni do Cechu goście z Niemiec z bratniego Cechu Rzemiosł Różnych z Holzminden w Dolnej Saksonii oraz  ze szkoły Geogr. –von- Langen - Schule BBS Holzminden.  Wizyta miała miejsce w dniach  od 26 - 29 listopada 2008 roku , i miała na celu wymianę doświadczeń w procesie kształcenia uczniów młodocianych jak również perspektywy współpracy pomiędzy szkołami i Cechami na płaszczyźnie gospodarczej, kulturalnej i edukacyjnej.

W programie wizyty było m.in. zwiedzanie zespołu szkół samochodowych, Zasad. Szkoły zaw. im” Hubala” zwiedzanie zakładów rzemieślniczych głównie branży motoryzacyjnej, oraz zakład stolarski i ślusarski.

Spotkanie było możliwe dzięki sponsorom - rzemieślnikom, którym składamy serdeczne podziękowanie: Prasek  Robert, Romanowski Marek, Marek  Jarosław, Bernaciak Stanisław, Karsznia Aleksander, Molenda Michał.

Niemieccy goście byli bardzo zadowoleni  z pobytu u nas, spotkali się z duża gościnnością ze strony radomskich rzemieślników.

Serdeczne podziękowanie składamy również  tłumaczce pani Małgorzacie Sadownik, która wniosła duży wkład w przygotowanie tej wizyty.

Oto zdjęcia z tej wizyty


 

..:: 08.09.2008 ::..

w dniu 6.09.2008, w sali konferencyjnej Cechu Rzemiosł Różnych, odbyło się uroczyste wręczenie pierwszych umów o pracę, dla uczniów którzy rozpoczynają naukę zawodu w rzemiośle. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele kuratorium oraz dyrekcja ZSZ im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala”, w której uczniowie realizują dokształcanie teoretyczne.

Tutaj  zamieszczamy  pamiątkowe  zdjęcia  z tej  uroczystości.

 


 

..:: 11.08.2008 ::..

OGŁOSZENIE

Cech Rzemiosł Różnych w Radomiu, ul. Kilińskiego 15/17 oferuje do wynajęcia atrakcyjną i komfortową

SALĘ KONFERENCYJNĄ

mieszczącą 100 osób, z przeznaczeniem na szkolenia i konferencje, bankiety, imprezy okolicznościowe, wesela itp.

Niezależna sala taneczna. W miejscu restauracja "Cechowianka".

KONKURENCYJNE CENY !!!

 


 

..:: 10.08.2008 ::..

OGŁOSZENIE

Cech Rzemiosł Różnych posiada wolne lokale do wynajęcia, z przeznaczeniem na biura, agencje ubezpieczeniowe lub inną działalność gospodarczą.

Bardzo dobra lokalizacja - centrum miasta.

ATRAKCYJNE CENY !!!

Kontakt w biurze Cechu I piętro pok. 108, 110 tel. (048) 362 11 01.

 


 

..:: 08.08.2008 ::..                           

OGŁOSZENIE

Cech Rzemiosł Różnych w Radomiu prowadzi nabór uczniów na naukę w roku szkolnym 2008/2009 w zawodach:

fryzjer, mechanik poj. samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, stolarz, tapicer, ślusarz, fotograf, krawiec, glazurnik, posadzkarz.

Okres nauki 3 lub 2 letni odbywa się w zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w naszym Cechu.

Uczniowie uczęszczający do szkoły zawodowej, lub tylko na samą naukę zawodu, otrzymują co miesiąc wynagrodzenie.

Po zakończeniu nauki przystępują do egzaminu czeladniczego w Izbie Rzemieślniczej i otrzymują tytuł czeladnika, który jest uznawany na terenie państw UE.

 


 

..:: 30.06.2008 ::..

29 czerwca 2008 roku odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła do Częstochowy. Starszyzna Cechowa, poczty sztandarowe oraz członkowie Cechu Rzemiosł Różnych w Radomiu licznie uczestniczyli w uroczystości, aby u tronu Jasnej Góry powierzyć Matce Najświętszej swoje problemy, trudy i znoje dnia codziennego.

 


 

..:: 27.06.2008 ::..

W dniu 26 czerwca 2008 roku odbyło się w Cechu, jak co roku, sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów CRR, poprzedzone mszą św. w kościele Wacława na Starym Mieście w Radomiu, gdzie rzemieślnicy zrzeszeni w Cechu Rzemiosł Różnych od dawna przeżywają swoje uroczystości.

Przed Walnym Zebraniem nastąpiło poświęcenie Sali konferencyjnej i holu po kapitalnym remoncie. Ceremonii poświęcenia dokonał kapelan rzemiosła radomskiego ks. Andrzej Zarzycki.

Sala obecnie mieści 100 osób, może być przeznaczona na konferencje, bankiety, wesela, przyjęcia okolicznościowe itd.

Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć w GALERII

 


 

..:: 08.06.2008 ::..

7 czerwca 2008 roku 10-cio osobowa delegacja z naszego Cechu brała udział w obchodach Dnia Rzemiosła w Grójcu, gdzie uczestniczyli również ważne osobistości min. Prezes Rzemiosła Polskiego, posłowie, władze miasta, kapelan rzemiosła radomskiego i inni.

Z tej okazji Zarząd Cechu postanowił odznaczyć dwie osoby, a mianowicie: V-ce Prezes Zarządu - Robert Romanowski, został odznaczony "Złotym medalem im. Jana Kilińskiego", oraz kierownik Biura Bernadeta Stanik otrzymała odznaczenie - "Izba Rzemieślnicza - Za Zasługi".

 


 

..:: 05.04.2008 ::..

Dnia 4 czerwca 2008 roku delegacja z cechu i poczty sztandarowe uczestniczyli w uroczystości związanej z odsłonięciem pomnika Jana Pawła II przy Katedrze Radomskiej.

 


 

..:: 29.03.2008 ::..

W dniu 28 marca 2008 roku odbył się w Izbie Rzemieślniczej w Radomiu I etap konkursu wiedzy o zasadach BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych, zorganizowany przez Główny Inspektorat Pracy i Związek Rzemiosła Polskiego. W finale zostały wyłonione 2 uczennice, które zakwalifikowały się do II etapu w Warszawie.

 


 

..:: 11.03.2008 ::..

10 marca 2008 roku o godz. 10:00 odbyło się spotkanie z okazji "Dnia Kobiet" dla pań, które należą do Koła Emerytów i Rencistów przy Cechu Rzemiosł Różnych. Spotkanie poprowadził Przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów - pan Mieczysław Siek. W spotkaniu udział wzięli: Zarząd Cechu oraz Kierownik Biura.

 


 

..:: 04.03.2008 ::..

Społeczność rzemieślnicza bierze udział w różnych ważnych uroczystościach związanych z życiem naszego miasta. 2 i 4 marca 2008 roku Zarząd Cechu oraz poczty sztandarowe uczestniczyli w uroczystości ku czci św. Kazimierza patrona miasta Radomia.

 


 

..:: 09.01.2008 ::..

W dniu 8.01.2008 odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe z przedstawicielami poszczególnych sekcji zawodowych.

Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć w GALERII

 


 

..:: 30.11.2007 ::..

Z okazji "Andrzejek" w dniu 29.11.2007 r. odbyło się spotkanie integracyjne radomskiego Cechu Rzemiosł Różnych.

Zdjęcia z imprezy można obejrzeć w GALERII

 


 

..:: 07.09.2007 ::..

Na początku września jak każdego roku, w sali konferencyjnej Cechu Rzemiosł Różnych, odbyło się uroczyste wręczenie umów uczniowskich, dla uczniów którzy rozpoczynają naukę zawodu w rzemiośle. Uroczystość połączona była z poświęceniem dziedzińca Cechowego po remoncie i utwardzeniu. Poświęcenia dokonał Ordynariusz Diecezji Radomskiej Biskup Zygmunt Zimowski. Na tę uroczystość zaproszone były władze miasta, kuratorium, oraz dyrekcja ZSZ im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala”, w której uczniowie realizują dokształcanie teoretyczne.

Tutaj  zamieszczamy  pamiątkowe  zdjęcia  z tej  uroczystości.

 


 

..:: 28.06.2007 ::..

Jak każdego roku, również i w roku bieżącym w dniu 24 czerwca 2007 r., odbyła się pielgrzymka z Cechu Rzemiosł Różnych z Radomia do Częstochowy na „26 Ogólnopolską Pielgrzymkę Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę", w której udział wzięli: Starszyzna Cechowa, poczty sztandarowe, rzemieślnicy zrzeszeni w naszym Cechu, oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu. Pielgrzymce przewodniczył kapelan rzemiosła, ksiądz Andrzej Zarzycki.

Zdjęcia z pielgrzymki można obejrzeć w GALERII

 


 

..:: 15.01.2007 ::..

Na początku roku 2007 odbyły się spotkania opłatkowe poszczególnych sekcji zawodowych.

Zapraszamy do obejrzenia galerii z tej uroczystości -> GALERIA