Nauka zawodu w Rzemiośle


                   

C E C H   R Z E M I O S Ł

R Ó Ż N Y C H

RADOM  ul. Kilińskiego 15/17 tel. 36-211-01

PROWADZI  NABÓR  NA  NAUKĘ  DLA  UCZNIÓW MŁODOCIANYCH  W  ZAWODACH

STOLARZ * FRYZJER * TAPICER * KRAWIEC * BLACHARZ SAMOCHODOWY * LAKIERNIK SAMOCHODOWY* MECHANIK SAMOCHODOWY *  KUŚNIERZ  * ŚLUSARZ * GLAZURNIK *  ELEKTROMECHANIK POJAZDOWY *  WULKANIZATOR * MONTER ELEKTRONIK * FOTOGRAF *   NAPRAWA  SPRZĘTU  AGD  * MONTER INSTALACJI SANITARNYCH *  MURARZ *  TYNKARZ

Okres  nauki 2 – 3 letni odbywa się w zakładach rzemieślniczych  zrzeszonych  w  CECHU.

 

W czasie  trwania nauki uczniowie otrzymują wynagrodzenie:

I ROK NAUKI     4 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

 w gospodarce narodowej. ( obecnie 89,16,-zł m-cznie)

 

II ROK NAUKI         5 %  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

 w gospodarce narodowej. (obecnie. 111,45,- zł m-cznie)

 

 III ROK NAUKI           6 %  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

w gospodarce narodowej.( obecnie 133,73,- zł m-cznie )

Po ukończeniu nauki w wybranym zawodzie,  uczniowie przystępują do egzaminu czeladniczego w Izbie Rzemieślniczej  w Radomiu i otrzymują tytuł kwalifikacji zawodowej w danym rzemiośle (Czeladnik)

DLACZEGO  WARTO   UCZYĆ   SIĘ    ZAWODU   W    RZEMIOŚLE  !!

- PROFESJONALNIE  WYUCZYSZ  SIĘ  ZAWODU  I  ŁATWIEJ ZDOBĘDZIESZ  PRACĘ !

2  -TYTUŁ CZELADNIKA    UPOWAŻNIA CIĘ DO SAMODZIELNEGO  PROWADZENIA    

DZIAŁALNOŚCI  GOSPODARCZEJ  !

3 -  TYTUŁ TEN  JEST  HONOROWANY NA TERENIE   PAŃSTW  UNII  EUROPEJSKIEJ !

4 -  CZAS TRWANIA PRAKTYCZNEJ  NAUKI ZAWODU, ZALICZANY JEST DO EMERYTURY !

5 -  W TYM OKRESIE  MASZ  RÓWNIEŻ ODROCZONE  WOJSKO

6 -  PO UZYSKANIU  WYSOKIEGO  STOPNIA  WTAJEMNICZENIA,  MOŻESZ  PRZYSTĄPIĆ DO  EGZ. MISTRZOWSKIEGO I  SAM  SZKOLIĆ  UCZNIÓW !

 

 

Uwaga -

uczniowie, którzy mają problemy z nauką, mogą uczęszczać tylko na samą praktykę, bez uczęszczania do szkoły (obecnie szkolimy ok. 650 uczniów)

 

 Więc  jeżeli  chcesz  zdobyć  odpowiedni  zawód   zgłoś  się  do  naszego  biura  !!! 

 

 Radom,  ul. Kilińskiego  15/17    I piętro  pok.110, lub  108 tel. 048/362-11-01

 

Uczniowie „ nasi ” uczęszczają  do  ZSZ  im.  mjr. Henryka  Dobrzańskiego „ Hubala „  przy  ul. Grzecznarowskiego 2.

Po  zakończeniu  nauki  mają  szansę  na  dalsze  zdobywanie  wiedzy.

Absolwenci tej szkoły i zarazem naszych rzemieślników, to ludzie odpowiednio przygotowani do pracy, ponieważ uczą zawodu krok po kroku od podstaw, w dobrze wyposażonym zakładzie rzemieślniczym, i pod kierunkiem osoby, która posiada pełne kwalifikacje zawodowe oraz pedagogiczne. To ludzie poszukiwanie na rynku pracy w kraju i za granicą.

 

Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 

Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego zawierają pracodawca - rzemieślnik i młodociany pracownik, a stosownie do art. 194 i 195  kodeksu pracy, umowa ta musi być zawarta na piśmie. Umowa sporządzana jest w siedzibie Cechu. 

Cech przygotowuje  do podpisania umowę o pracę na druku według wzoru opracowanego  przez  Związek rzemiosła Polskiego. Pieczęć Cechu na druku umowy oraz nadanie jej numeru ewidencyjnego są potwierdzeniem, że w dniu spisania umowy spełnione zostały wszystkie warunki określone przepisami.

Cech informuje szkołę zawodową do której uczęszczają uczniowie ze zrzeszonych zakładów rzemieślniczych.

Umowę o pracę celu nauki zawodu z młodocianym, zawiera pracodawca w terminach przyjęć kandydatów do szkół zawodowych.

 Zasada ta dotyczy tych młodocianych, którzy zamierzają  dokształcać się  w szkole zawodowej. W takim przypadku zajęcia praktyczne u pracodawcy rozpoczynają się z dniem 01 września, czyli z chwilą rozpoczęcia roku szkolnego.  

            Umowa o pracę w celu przygotowania  zawodowego z młodocianym zamierzającym dokształcać się w systemie pozaszkolnym ( kurs dokształcający ) może być zawarta w dowolnym czasie określonym przez strony .

            Cech udziela pomocy rzemieślnikowi w organizacji dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, organizując kursy dokształcające w zakresie podstaw programowych obowiązkowych przedmiotów zawodowych teoretycznych dla szkoły zawodowej, realizowanych na podstawie programów zaakceptowanych przez Związek Rzemiosła Polskiego.

 

Cech może odmówić zaewidencjonowania umowy o naukę zawodu w przypadku stwierdzenia , że  nie zostały spełnione wszystkie określone przepisami wymogi, bądź pracodawca nie zapewnia właściwych warunków dla realizacji nauki zawodu.

 Cech w terminie 14 dni , w formie pisemnej podaje przyczynę odmowy zaewidencjonowania umowy.

 

Nauka zawodu kończy się egzaminem czeladniczym, przed Komisją Egzaminacyjną  Izby Rzemieślniczej, be4z względu na formę dokształcania teoretycznego. Minister Edukacji narodowej  w rozporządzeniu z dnia 21 marca 2001r w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 29, poz. 323 ) w par 112 potwierdza, że „ Egzamin czeladniczy dla młodocianych pracowników zatrudnionych w celu nauki zawodu, przeprowadzany na podstawie odrębnych przepisów, jest egzaminem zawodowym” to jest potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Świadectwo czeladnicze , które otrzymuje uczeń jest również honorowane w państwach Unii Europejskiej, i jest to bardzo ważny i ceniony dokument potwierdzający kwalifikacje i umiejętności zawodowe, dlatego tak ważne jest aby każdy uczeń przystąpił do egzaminu czeladniczego.

„Nasi” absolwenci są poszukiwani na rynku pracy w kraju i za granicą, gdyż reprezentują odpowiedni poziom wiedzy  praktycznej

 i teoretycznej w danym zawodzie, ponieważ uczą się zawodu od podstaw w dobrze wyposażonym zakładzie rzemieślniczym pod okiem mistrza, który ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne.

 

Cały nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego sprawuje Cech Rzemiosł Różnych w Radomiu.

 

Zasady sprawowania nadzoru określił Związek Rzemiosła Polskiego (uchwała Nr 4 Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie „ Zasad i trybu sprawowania przez Izby rzemieślnicze i Cechy nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych”)

 

Cech wykonuje w tym zakresie następujące zadania:

- współpracuje z samorządem powiatu, dyrektorami szkół zawodowych, w których młodociani pracownicy zatrudnieni  w celu przygotowania zawodowego u pracodawców rzemieślników realizują dokształcanie teoretyczne,

- przyjmuje od pracodawców szkolących uczniów oświadczenie dotyczące spełnienia warunków umożliwiających prowadzenie przygotowania  zawodowego młodocianych

- prowadzi ewidencję pracodawców rzemieślników zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego, zawierający informacje o stanie zatrudnienia młodocianych pracowników, kwalifikacjach zawodowych i pedagogicznych osób szkolących - instruktorów praktycznej nauki zawodu, liczbie wolnych miejsc do wykorzystania w celu szkolenia, dacie złożenia egzaminów czeladniczych,

- prowadzi ewidencję umów o pracę w celu przygotowania zawodowego realizowanego  u pracodawców rzemieślników. Rejestr umów o naukę zawodu zawiera numer kolejny, datę   zawarcia umowy, określenie stron, nazwę rzemiosła, formę przygotowania zawodowego, datę  planowanego zakończenia nauki, formę dokształcania teoretycznego

- organizuje cykliczne spotkania instruktażowe z mistrzami szkolącymi program obejmuje zasady prawne związane ze szkoleniem młodocianych,

- prowadzi doradztwo oraz udziela informacji na temat zasad prawnych związanych ze szkoleniem, zarówno dla szkolących pracodawców, jak i młodocianych pracowników oraz uczestniczy w rozstrzyganiu ewentualnych sporów i nieporozumień wynikłych w trakcie trwania przygotowania zawodowego w rzemiośle,

- udziela informacji na temat wolnych miejsc na naukę zawodu oraz pomocy młodocianemu pracownikowi, który z uzasadnionych przyczyn chce zmienić miejsce przygotowania zawodowego, a działania mediacyjne nie przyniosły efektu,

- promuje naukę zawodu organizowaną w zakładach rzemieślniczych poprzez udzielanie i rozpowszechnianie informacji na temat zasad prawnych i organizacyjnych dotyczących przygotowania zawodowego w rzemiośle, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków mistrza szkolącego oraz młodocianego pracownika zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle,

- udziela informacji oraz przygotowuje i udostępnia niezbędną dokumentację związaną z organizacją przygotowania zawodowego młodocianych w rzemiośle,

- organizuje w miarę potrzeb uroczyste wręczanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego, połączone z omówieniem podstawowych praw i obowiązków mistrzów oraz uczniów, a także wręczenia świadectw czeladniczych po zdanych egzaminach, z udziałem rodziców, przedstawicieli szkół, urzędów i organizacji. 

 

 

DLACZEGO WARTO ZRZESZAĆ SIĘ W CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W RADOMIU ?

 

  Od chwili podpisania umowy o praktyczną naukę zawodu, z uczniem młodocianym Cech

- sprawuje nadzór nad jej prawidłowym przebiegiem,

- obejmuje opieką prawną rzemieślnika - pracodawcę jak również i ucznia młodocianego. W tym celu zatrudniony jest radca prawny, który bezpłatnie przyjmuje uczniów i rzemieślników w każdy poniedziałek w godz. 10.00- 12.00

- udziela instruktażu BHP, oraz przeprowadza szkolenia BHP dla uczniów młodocianych, oraz kursy BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Zatrudniony inspektor ds. BHP, który przyjmuje w każdą środę w godz. 8.00-12.00,

- pomaga w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji szkoleniowej - program praktycznej nauki zawodu udostępnia wzory zaświadczeń określonych w kodeksie pracy i przepisach wykonawczych,

- pomaga  w zgromadzeniu dokumentacji dotyczącej  refundacji kosztów związanych ze szkoleniem uczniów młodocianych z OHP, oraz  pomaga w wypełnieniu tych dokumentów, a następnie dostarcza je do OHP oraz w razie potrzeby interweniuje do tych organów,

- pomaga w otrzymaniu dotacji  z Urzędu Gminy związanej ze szkoleniem uczniów młodocianych, przesyła wykaz zawartych umów do  poszczególnych  urzędów  Gmin, a także weryfikuje  i informuje o przebiegu umowy, lub ewentualnym jej rozwiązaniu.

- udziela pomocy rzemieślnikowi w organizacji dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w formie szkolnej współpracując ze szkołą, lub pozaszkolnej - organizując dokształcanie teoretyczne w formie kursów dokształcających,

- udziela pomocy rzemieślnikom i młodocianym pracownikom w przygotowaniu się do egzaminu czeladniczego oraz sporządzaniu wniosku na egzamin i skompletowaniu

niezbędnej dokumentacji,

- organizuje spotkania cykliczne z mistrzami szkolącymi informując o podstawowych prawach i obowiązkach wynikających z zawarcia umowy z uczniem młodocianym

- organizuje integracyjne spotkania z rzemieślnikami z okazji wieczorków okolicznościowych np.” Andrzejki”,

- organizuje spotkania z okazji świat Bożego Narodzenia tzw. „opłatkowe”, a także z okazji Świąt Wielkanocnych tzw. „Jajko”,

- organizuje pielgrzymki coroczne m.in. do Częstochowy na „Ogólnopolską Pielgrzymkę Rzemiosła Polskiego”, a także do Lichenia , Łagiewnik i innych miejsc.