Warunki zrzeszania się w Cechu Rzemiosł Różnych w Radomiu


Wpisowe do naszego Cechu jest jedno z najniższych w Polsce i wynosi jedynie 350 zł. Wysokość składki miesięcznej: 30 zł.

Jeżeli więc prowadzisz działalność gospodarczą, jesteś rzemieślnikiem i chcesz zostać członkiem naszego Cechu, zapraszamy do Biura Cechu (I piętro pok. 110 w Domu Rzemiosła)

 

Jeżeli chcesz szkolić uczniów powinieneś mieć następujące kwalifikacje :

-     przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny oraz;

-    tytuł mistrza w zawodzie, którego będziesz nauczać, lub świadectwo dojrzałości technikum lub  szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będziesz nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będziesz nauczać, lub

-     świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego, lub równorzędny w zawodzie, którego będziesz nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie, lub

-     świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będziesz nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie, lub

-     dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będziesz nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie, lub dyplom ukończenia studiów  wyższych na innym kierunku oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będziesz nauczać.

       

        Przygotowanie zawodowe młodocianych może prowadzić:

-     pracodawca

-     osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy

-     osoba zatrudniona u pracodawcy pod warunkiem posiadania kwalifikacji wymaganych j.w.