Organy CECHU


 

K A D E N C J A  2005 - 2009

Organami cechu są:   

Zebranie Delegatów

Zarząd Cechu

Komisja Rewizyjna  

Sąd Cechowy 

Zebranie Delegatów jest najwyższym organem Cechu, powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działalności ustalonego Statutem.  

 

Z A R Z Ą D  C E C H U

Zarząd jest organem wykonawczym Cechu, ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

Prowadzi wszystkie sprawy Cechu, z wyjątkiem kompetencji zastrzeżonych dla innych organów.

Prezes zarządu - Starszy Cechu koordynuje pracę Zarządu.

Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

  Prezes  Zarządu  -  Starszy  Cechu 

Tadeusz  Duda

  V-ce  prezes  Zarządu  -  Podstarszy  Cechu

 

Robert  Romanowski

     V-ce  Prezes  Zarządu  -  Podstarszy  Cechu

Jan  Kończak

oraz

Członek  Zarządu  -  Bolesław  Pietrzyk

 Członek  Zarządu  -  Bogusław  Duda

 Z- ca  członka  Zarządu  -  Marian  Feruś

  

K O M I S J A   R E W I Z Y J N A

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu z wyjątkiem Zebrania Delegatów i orzecznictwa Sądu Cechowego. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybranych przez Zebranie Delegatów spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu.

 Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  -  Tomasz  Murawski

 Z-ca  Przewodniczącego  - Krzysztof  Pietrzyk

 Sekretarz  -  Małgorzata   Golińska

 Członek  - Edmund   Łochowski

 Członek  -  Czerwiński  Jacek

 

S Ą D    C E C H O W Y

Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności przed Sądem, za naruszenie statutowych obowiązków członka Cechu. Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.

Przewodniczący  -  Stanisław  Bernaciak

Członkowie :

-  Karbowiak  Anna

-  Szyszkowski  Andrzej

-  Wróblewski  Roman

-  Kapusta  Jacek

-  Szwed   Krzysztof